Owl Eye

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004, Zielona Góra

+48 500 223 265

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Start-Sport z siedzibą w Zielonej Górze 66-004, ul. Drzonków – Olimpijska 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438270, NIP 929-18-49-471, REGON 081088279.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

• Poprzez email: maciej.rybicki@start-sport.pl
• Pod adresem: ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66 004 Zielona Góra

2. Inspektorem danych osobowych w Fundacja Start-Sport jest Pan Maciej Rybicki Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

• Poprzez email: maciej.rybicki@start-sport.pl
• Pod adresem: ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66 004 Zielona Góra

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

• założenia Konta niezbędnego do korzystania z usług oferowanych przez Portal;
• wymiany Informacji Kontaktowych pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania transakcji;
• świadczenia usług doradczych;
• obsługi płatności.

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

• adres e-mail
• informacje kontaktowe podane dobrowolnie przez Państwa każdorazowo w momencie Akceptowania bądź Potwierdzenia Zlecenia (np. adres e-mail, numer telefonu)
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania
• w przypadku Klienta korzystającego z wpłat na rachunek bankowy za pomocą Poczty Polskiej, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

• Fundacja Start-Sport z siedzibą w Zielonej Górze 66-004, ul. Drzonków – Olimpijska 20;
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, operator płatności:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237;

• w przypadku Klienta korzystającego z usług wpłat na rachunek bankowy realizowanych przez Pocztę Polską, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
• podmiot świadczący usługi hostingu WWW Servizza PL Sp. z o.o. Sp.k., 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 11/E6, KRS: 0000694232, NIP: PL6342904972, REGON: 368219621.


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zamówionych usług oraz okres niezbędny do dopełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych.
8. Podane przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Fundację zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://srebrnegrono.pl. Niepodanie przez Państwa danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez Fundację Start-Sport usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://srebrnegrono.pl.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.